16/03/20  Hoạt động chuyên môn  2486
Hướng dẫn ôn tập nghỉ dịch ôn tập nghỉ dịch covid 19 tuần 4 lần 2
 04/03/20  Tin tức  304
Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; căn cứ Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 23/9/2019 của Đảng ủy Phường 1 về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới Đại hội Đại biểu Phường lấn thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.